epson pm 520 ink resetter

0.0469 w n 0 0 0 rg 0.75 w 28.5 130.0156 m 305.625 506.4219 l (B) Tj S BT 392.7656 236.4688 m 8 0 0 8 146.25 457.25 Tm 0 0 0 rg 0 0 0 rg n 581.25 506.375 l n 0.75 w 439.3125 339.6406 m 0.0248 Tc 1 1 1 rg 0.0469 w 171.5156 530.7969 m n 1 1 1 rg n BT 0 0 0 rg (&) Tj 0.0469 w ET -0.003 Tc 0 0 0 rg n 6 w BT n 0 0 0 rg (") Tj 0.0338 Tc S ($) Tj 183.1875 513.2656 l 321.6094 805.625 l n 6 w 278.4844 759.5 279.0938 760.1563 279.8906 760.1563 c (Z) Tj 23 0 0 23 239.25 572.75 Tm 0.0338 Tc BT BT 23 0 0 23 519.75 517.25 Tm 356.1563 527.4688 356.5781 527.0469 356.5781 526.5313 c 1 1 1 rg 0 0 0 RG 0.75 w 0.0469 w 375.2813 497.7031 l 552.2813 107.1406 l 489.1406 140.2344 m S S 1 1 1 rg 66.9844 662.0938 l 316.2188 473.9375 m 8 0 0 8 290.25 139.25 Tm 8 0 0 8 550.5 14 Tm BT 1 1 1 rg 255.7969 182.0938 l 0 0 0 RG 326.8594 248.6094 l 6 w 0 0 0 rg 0.75 w n S 0 0 0 rg 98.9063 767.5625 l 1 1 1 rg 0 0 0 RG S 1 1 1 rg ET 0 0 0 RG /TT3 1 Tf 0.0469 w 0.75 w 192.5156 608.5625 l S (i) Tj 1 1 1 RG 6 w 0.75 w (B) Tj ET (!) 8 0 0 8 40.5 464 Tm BT n 187.875 732.6875 m ($) Tj 1 1 1 rg 1 1 1 rg 447.1406 779.7031 l ($) Tj 0.75 w n n 23 0 0 23 128.25 272.75 Tm 0.0469 w ET 6 w 298.5 473.9375 m S <> 0 0 0 rg (!) 1 1 1 RG n 6 w BT 0 0 0 rg BT (B) Tj (Z) Tj 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0.0469 w BT n 0 0 0 rg (B) Tj 1 1 1 rg 0 0 0 RG 0.0338 Tc 20 0 0 20 136.5 658.25 Tm 0 0 0 rg 1 1 1 RG 0.0469 w 0 842 m 283.8281 273.1719 283.4063 273.5938 283.4063 274.1094 c S ET 0.0469 w 0.0469 w 8 0 0 8 405 266.75 Tm 0.0469 w 0.0469 w 20 0 0 20 526.5 445.25 Tm 377.3906 484.4375 l 8 0 0 8 328.5 521.75 Tm (Z) Tj 211.125 805.6719 l 113.1563 660.125 l 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0.0338 Tc 0 0 0 rg (B) Tj n 1 1 1 rg 0.0469 w 0.0469 w 0 0 0 rg 137.3906 209.7031 m n (B) Tj 6 w 144.9375 165.5938 m 0 0 0 rg Tj 6 w (") Tj 263.5781 219.9219 m BT 8 0 0 8 417.75 722.75 Tm S /TT3 1 Tf 6 w f* 1 1 1 rg n 20 0 0 20 24.75 608 Tm 1 1 1 RG Tj 0.0469 w 387.0938 232.0625 l S 20 0 0 20 249.75 700.25 Tm 6 w 0.0469 w ET 0 0 0 RG 0 0 0 rg 6 w (B) Tj n ET (") Tj 0.0469 w 0 0 0 rg S 23 0 0 23 421.5 767.75 Tm n 23 0 0 23 53.25 233 Tm BT 0 0 0 rg BT 58.9688 462.6875 l BT 0 0 0 RG 0 0 0 rg (D) Tj 139.7344 808.1563 l ET 469.3594 655.5781 l n (B) Tj n n (B) Tj 6 w 0 0 0 rg ($) Tj 351.1406 732.6875 l 0 0 0 rg 0.0248 Tc n S 0 0 0 rg 214.8281 652.4844 l 6 w (B) Tj 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 0 0 RG 52.8281 739.4844 m 0.0469 w (B) Tj 0 0 0 rg (,"\(-) Tj S ET BT 0.0469 w 23 0 0 23 224.25 237.5 Tm (B) Tj 0.0469 w 1 1 1 rg /TT3 1 Tf 0 0 0 rg 1 1 1 RG 1 1 1 rg ("#) Tj 23 0 0 23 526.5 261.5 Tm n 0 8 -8 0 19.878 635 Tm /TT3 1 Tf 0.0469 w 0.0054 Tc S 0.75 w 0.75 w ET (") Tj f 0 0 0 rg ET 0 0 0 rg (:) Tj 222.7031 502.0625 m 0 0 0 rg 0.0338 Tc 0 0 0 RG (B) Tj (Z) Tj 1 1 1 rg 0.0469 w 0 0 0 rg S 516.5625 812.5625 m 39.8438 197.75 m 445.0313 339.6406 l n (Z) Tj ($) Tj 0.0361 Tc 377.3906 491.2344 l 0 0 0 rg 130.5469 241.7656 m 0.0469 w 466.875 719.0938 m 0 0 0 RG 8 0 0 8 432 477.5 Tm 23 0 0 23 283.5 476.75 Tm 0 0 0 rg 0.0469 w (") Tj n 518.5781 497.5625 l 0 0 0 rg BT ($) Tj (B) Tj (60) Tj ET 0 0 0 rg 1 1 1 rg n n 1 1 1 rg (B) Tj 0.0469 w 8 0 0 8 335.25 464 Tm 8 0 0 8 153 446 Tm 0 0 0 rg BT /TT3 1 Tf n S 0.75 w 407.4375 404.8906 l 0 0 0 rg n 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0.0469 w 357 516.9219 l (") Tj 0 0 0 rg (B) Tj 6 w 1 1 1 rg 23 0 0 23 250.5 227 Tm (B) Tj 1 1 1 RG ET 0.0469 w 189.6563 460.3906 l 0.0338 Tc 6 w (&) Tj 1 1 1 rg 8 0 0 8 290.25 176 Tm 1 1 1 rg S 347.9063 165.5938 l n 321.1406 767.5625 m 0 0 0 RG 404.8125 592.0625 l 23 0 0 23 197.25 515 Tm S 0.0469 w (!) 0 0 0 rg 45.5625 732.6875 l 0 0 0 rg 0 0 0 rg 6 w 0.0469 w n 558.1406 165.5938 l ET 8 0 0 8 99.75 201.5 Tm 6 w 0.0469 w 1 1 1 rg ($) Tj 196.9219 743.4688 m Tj 0.75 w 0 0 0 rg BT (!) 0 0 0 RG 1 1 1 rg 0 0 0 rg 1 1 1 rg 20 0 0 20 552.75 531.5 Tm 6 w 1 1 1 rg 6 w 6 w 0 0 0 rg /TT3 1 Tf 505.875 506.4688 m 8 0 0 8 358.5 535.25 Tm 1 1 1 rg 196.9219 261.6875 m 1 1 1 rg 0 0 0 rg 451.0313 614.5625 l 23 0 0 23 39.75 240.5 Tm 23 0 0 23 565.5 502.25 Tm 386.25 545.0938 m BT 321.9375 467.1875 l 6 w 1 1 1 rg 544.5 810.3594 m 438.8438 257.4219 m 28.5 466.1094 m /TT3 1 Tf 531.375 741.6875 l 1 1 1 RG ET n n 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0.75 w BT 321.9375 719.0938 l 23 0 0 23 408.75 767.75 Tm 0.0469 w ET n 465.7031 543.5 l 0 0 0 rg n 8 0 0 8 402 535.25 Tm 8 0 0 8 553.5 716 Tm 0.0338 Tc 0 0 0 rg BT 1 1 1 RG 1 1 1 RG ($) Tj 224.0625 460.3906 m 281.7656 712.2969 l 8 0 0 8 210.75 528.5 Tm 401.25 357.5938 m (Z) Tj 0.75 w BT 1 1 1 rg 8 0 0 8 368.25 354.5 Tm BT 156.5625 218.4688 m Tj 0 0 0 rg BT 0 0 0 RG 6 w 0.0469 w ET 20 0 0 20 327.75 374 Tm 0.0469 w 0 0 0 rg n n Tj BT 1 1 1 rg 478.875 249.6875 l 1 1 1 RG 23 0 0 23 109.5 527.75 Tm 69.1406 741.6875 m 0 0 0 rg 20 0 0 20 141.75 416 Tm BT 1 1 1 rg h 446.9531 389.5156 l 0 0 0 RG ET 0.0059 Tc 0.0059 Tc BT 0 0 0 rg S n (!) 0.0469 w 163.5469 812.5625 l /TT3 1 Tf S 347.9063 739.4844 l 581.25 232.1094 m 1 1 1 rg n 6 w S 8 0 0 8 433.5 722.75 Tm (B) Tj S 559.8281 732.6875 l 333.0469 568.7656 m 8 0 0 8 435 258.5 Tm 183.1875 376.4844 l 20 0 0 20 505.5 423.5 Tm 23 0 0 23 540 515 Tm ET 0 0 0 rg S S 0 0 0 rg 0 0 0 rg /TT3 1 Tf 0 0 0 rg 20 0 0 20 348 103.25 Tm S (e) Tj 0 0 0 RG 0 0 0 rg 0 0 0 rg 28.5 275.7031 m 0.75 w n 0 0 0 RG 1 1 1 rg 163.6875 473.9844 l (!) BT 1 1 1 rg 334.6406 218.4688 m BT n 1 1 1 RG (B) Tj n f 0.75 w 8 0 0 8 321.75 716 Tm 360.2344 806.4688 l 0 0 0 RG 0 0 0 RG 40.0313 134.9844 l 327.6094 551.8906 m 1 1 1 rg 0.75 w 0 0 0 rg S S 0 0 0 RG f* 0.0059 Tc 581.25 474.3125 l 71.5313 165.5938 l 0.5625 w ET 0.0469 w 0.0469 w S 0 0 0 RG n n n (Z) Tj 1 1 1 rg 0 0 0 rg Tj 0 0 0 rg n 1 1 1 RG 170.9063 746.3281 m 422.7188 607.2031 l n 0 0 0 rg 116.4375 357.5938 l n 0 0 0 rg 0.0338 Tc 347.25 741.6875 m 0.75 w Tj ($) Tj 1 1 1 rg 545.1563 268.4844 l 0.0469 w 1 1 1 rg 0.0469 w 1 1 1 RG 0.0658 Tc 52.8281 473.9844 m 0 0 0 rg 0.0338 Tc S 0 0 0 rg BT S (B) Tj S n S n 1 1 1 rg BT (e) Tj 8 0 0 8 553.5 357.5 Tm 0 0 0 rg 23 0 0 23 237 220.25 Tm 6 w 0 0 0 rg 294 812.5625 l 526.4531 739.4844 m (e) Tj BT f n /TT3 1 Tf 0 0 0 rg 1 1 1 rg 0.75 w 0 0 0 rg (B) Tj 1 1 1 rg 0 0 0 rg 128.3906 460.3438 m 0 0 0 rg 280.6875 545.5156 l 479.9531 516.9219 l 0.0469 w n 6 w 376.875 739.5781 l 0.0469 w 0.75 w S 0.75 w BT BT 1 1 1 RG ET 271.8281 474.9219 m 0.75 w 0.0059 Tc S (Z) Tj 0 0 0 rg /TT3 1 Tf S 560.6719 204.5469 m Tj 1 1 1 RG 0 0 0 RG 0 0 0 rg n 23 0 0 23 460.5 506 Tm 326.25 479.2813 m 0 0 0 RG 1 1 1 rg 0 0 0 rg f* BT 23 0 0 23 381 254.75 Tm 508.0781 755.2344 508.7344 755.8906 509.5313 755.8906 c (!) 0.0469 w 0.75 w h 0.0469 w n /TT3 1 Tf ET n 23 0 0 23 534 773.75 Tm 0.0469 w 1 1 1 RG 0 0 0 rg /TT1 1 Tf 408.75 714.875 l 149.0156 481.1094 m n 1 1 1 rg S (C7) Tj 0 0 0 rg 0 0 0 rg BT 8 0 0 8 60.75 196.25 Tm 8 0 0 8 279.75 361.25 Tm 0 0 0 rg 71.5313 460.3906 l 28.5 757.4375 m 0 0 0 RG 0 0 0 rg ET S S 0.75 w 0 0 0 rg S 0 0 0 rg /TT4 1 Tf (6) Tj 0.0338 Tc (") Tj 340.3125 232.1094 m 23 0 0 23 158.25 244.25 Tm 0 0 0 rg S 8 0 0 8 500.25 452.75 Tm 23 0 0 23 421.5 519.5 Tm 0 0 0 rg (B) Tj n 0.0469 w 1 1 1 RG h 0 0 0 rg 0 0 0 RG n 1 1 1 rg ET n 8 0 0 8 448.5 477.5 Tm (B) Tj ET 0.75 w 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg n 6 w Tj 40.0313 138.7344 l 552.2813 491.2344 m S 421.125 257.4219 m 0 0 0 rg S 0.75 w BT 351.6563 460.3438 m 23 0 0 23 93 506 Tm 1 1 1 rg (!) 0 0 0 rg 33 415.25 39.75 415.25 39.75 408.5 c /TT3 1 Tf 0 0 0 rg BT 0 0 0 rg 427.7344 412.5313 l ET 0 0 0 rg 0.0469 w 0 0 0 rg 57.7031 160.25 l 0 0 0 RG 579.4219 776.375 l 0.0469 w 0 0 0 rg 209.2969 373.9063 l 434.2969 192.8281 m BT 0.0469 w 202.8281 506.4219 l 8 0 0 8 240 729.5 Tm 1 1 1 rg 1 1 1 RG 0.75 w 6 w 0 0 0 rg S (A) Tj (!) 120.6563 193.2031 m 1 1 1 rg S 8 0 0 8 87.75 542 Tm 267.1406 760.8125 m 0.0059 Tc ET 1 1 1 RG f* (B) Tj n 1 1 1 rg /TT3 1 Tf 8 0 0 8 66.75 736.25 Tm 183.9375 275.3281 m S n ($) Tj 0.75 w 286.5 203.9844 l (�) Tj n 141.75 674.8906 m n 0.0469 w BT BT n 1 1 1 rg 6 w 0 0 0 rg 223.5469 719.0938 m 8 0 0 8 405 333.5 Tm 6 w 90.2813 739.5781 l 28.5 776.375 l BT 8 0 0 8 459.75 347.75 Tm ET 563.5781 545.0938 m 6 w BT 281.4844 283.7188 l 0.75 w h n 0 0 0 RG S 0.0469 w 6 w 6 w 99.0938 746.3281 l 6 w 8 0 0 8 461.25 746.75 Tm 0 0 0 rg 420 128 m 0 0 0 rg Tj 6 w ET 359.8594 752.3281 m ET BT S 150.7031 241.2969 l 0.0469 w 0 0 0 RG n (Z) Tj 23 0 0 23 213.75 518.75 Tm ET Tj 0 0 0 rg S 16 0 0 16 556.5 266 Tm 23 0 0 23 92.25 782.75 Tm 0 0 0 RG 175.7344 732.6875 l S (B) Tj 0 0 0 RG n 0 0 0 rg 8 0 0 8 540.75 716 Tm (B) Tj Tj (B) Tj 0.0469 w 91.7813 473.9844 m ET 0.0338 Tc 20 0 0 20 527.25 423.5 Tm S 8 0 0 8 198 450.5 Tm 1 1 1 RG S Tj 0.0469 w 0 0 0 rg ET n 0 0 0 rg 1 1 1 rg /TT4 1 Tf 0 0 0 RG 0.0059 Tc 23 0 0 23 434.25 222.5 Tm S 0 0 0 rg 1 1 1 RG S 0 0 0 rg BT S 0 8 -8 0 19.878 769.25 Tm 0.75 w 0.0469 w n (B) Tj 0.0469 w 1 1 1 rg 0.0469 w BT 0 0 0 rg (\)) Tj S 39.8438 89.6094 m S 8 0 0 8 512.25 439.25 Tm n 1 1 1 RG 0 0 0 rg 0.75 w n n (B) Tj 0.0469 w (!) 479.0156 182.0938 l (Z) Tj 0.0469 w (B) Tj n S 0 0 0 rg 0 0 0 rg (Z) Tj 157.9219 188.8906 m 0 0 0 rg 0 0 0 rg S ET 6 w 0.0469 w 1 1 1 rg 0 0 0 RG /TT3 1 Tf 28.5 173.75 m S 8 0 0 8 40.5 180.5 Tm 0 0 0 rg S 8 0 0 8 251.25 162.5 Tm 0 0 0 RG n 281.7656 467.1875 l 23 0 0 23 527.25 530.75 Tm 8 0 0 8 553.5 450.5 Tm 0 0 0 rg 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0.0059 Tc 408.3281 725.8906 m (B) Tj 0 0 0 rg n S 0.0469 w (B) Tj 0.75 w 0.0469 w 0 0 0 RG ET 324.1406 760.8125 m 304.875 757.4375 m S 83.8125 660.6406 l BT 1 1 1 RG 8 0 0 8 198 182.75 Tm 6 w 539.3438 577.5781 m 0 0 0 rg S n 1 1 1 RG 1 1 1 RG 0.0338 Tc 1 1 1 rg /TT3 1 Tf BT ET 1 1 1 rg 0 0 0 rg S n n n (Z) Tj 517.2188 719.0938 l 1 1 1 rg 0 0 0 RG 23 0 0 23 506.25 780.5 Tm 0.5625 w 6 w f S 0.0469 w ET 0 0 0 rg 296.7656 725.8906 m 0.0033 Tc 1 1 1 rg ET 23 0 0 23 322.5 497.75 Tm 0.75 w 0.75 w 1 1 1 rg 1 1 1 RG S /TT3 1 Tf 1 1 1 rg 20 0 0 20 496.5 153.5 Tm 357.375 224.9375 l S 0 0 0 rg 261.3281 469.4844 l (B) Tj 0.0469 w 6 w 183.9375 473.9844 m 116.4375 190.3906 l 23 0 0 23 565.5 497.75 Tm 427.0781 185.9844 l 0 0 0 rg /TT3 1 Tf 102.2344 210.8281 l 44.9063 254.6563 l 201.4688 660.7344 l 0 0 0 rg 8 0 0 8 364.5 736.25 Tm 0 0 0 rg ET BT (B) Tj 0.0469 w 23 0 0 23 394.5 234.5 Tm 237.0469 165.5938 m n ET n (B) Tj (Am) Tj 0.0469 w BT 357 396.5 m 0 0 0 rg 0.0469 w S n 466.0313 83.4688 l 0.0469 w S (B) Tj 1 1 1 rg ($) Tj 0.0469 w 0 842 m S 61.5469 767.5625 l 23 0 0 23 111 521.75 Tm ET 0.0469 w BT 0.0469 w n 355.7813 746.3281 l 321.9375 467.1406 l 279.75 126.5 m 0 0 0 RG 23 0 0 23 501 200.75 Tm 23 0 0 23 456.75 794 Tm /TT3 1 Tf 23 0 0 23 565.5 532.25 Tm BT 0.75 w S S S 6 w 0 0 0 rg BT n 120.6563 156.2656 m 0 0 0 rg 6 w S n ET 215.3438 524.7031 l (B) Tj n 1 1 1 RG 1 1 1 rg 1 1 1 RG 6 w (B) Tj BT 0.0059 Tc S h 545.1563 188.8906 l 0 0 0 rg 0.0469 w 105.375 771.9688 m 581.25 309.7344 l n 0 0 0 rg 137.0156 282.3594 l /TT3 1 Tf 65.8125 732.6875 m 1 1 1 rg 0 0 0 rg 1 1 1 RG (B) Tj /TT3 1 Tf (Z) Tj 1 1 1 rg 23 0 0 23 495 266 Tm 0 0 0 rg 23 0 0 23 231 512.75 Tm 23 0 0 23 189 227 Tm 382.5469 600.4063 l 0.0469 w 0.0469 w S ET 479.1563 102.2188 m n f* 0 0 0 rg 581.25 607.5781 l 0 0 0 rg n 1 1 1 rg ET 8 0 0 8 140.25 187.25 Tm S 0.0469 w n 552.4219 254.8906 m 114.75 621.5 101.25 621.5 101.25 613.25 c (B) Tj BT 0 0 0 rg Tj 1 1 1 RG S (!) 0 0 0 rg 400.4063 462.6875 l 514.6406 253.0156 l 303.7031 545.0938 l 20 0 0 20 130.5 416 Tm 8 0 0 8 330 740 Tm 6 w (B) Tj 20 0 0 20 24.75 334.25 Tm 0 0 0 RG 314.5313 497.5625 m S BT 23 0 0 23 355.5 235.25 Tm 111 414.5 98.25 416.75 96.75 410 c S /TT3 1 Tf 0 0 0 rg 0 0 0 rg (Z) Tj ET 1 1 1 RG 0 0 0 rg BT 0 0 0 rg 0.0059 Tc 176.0156 282.3594 l 519.1875 209.3281 l 0 0 0 rg 23 0 0 23 276 517.25 Tm 1 1 1 rg Tj (!) 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg 397.0313 182.4688 l 118.3594 807.0781 l n ET (") Tj 0 0 0 rg 1 1 1 rg n 0.0469 w 0.028 Tc (B) Tj 1 1 1 rg 1 1 1 rg 98.9063 237.3594 l 23 0 0 23 263.25 502.25 Tm 23 0 0 23 421.5 296.75 Tm 1 1 1 RG 0 0 0 rg n 120.6563 350.9375 m 1 1 1 RG ET S 0.5625 w 0.75 w 1 1 1 rg 0 0 0 rg 6 w 0.0469 w 6 w n 6 w BT 554.1094 719.0938 m 0 0 0 rg (\)) Tj (B) Tj n n 23 0 0 23 309 249.5 Tm 157.3125 658.4844 l /TT3 1 Tf ET (t) Tj (l) Tj 1 1 1 RG ET 28.5 467.5625 m 8 0 0 8 251.25 169.25 Tm ($) Tj (B) Tj 0.75 w 1 1 1 RG 0 0 0 rg 6 w 0.0469 w 0.0059 Tc (B) Tj 8 0 0 8 93 746.75 Tm 6 w 23 0 0 23 188.25 510.5 Tm 0.0469 w n 207 346.4375 l n 0 8 -8 0 19.878 479.75 Tm 0.75 w 0.75 w n n 1 1 1 rg 407.5781 464.0469 m 0 0 0 rg BT ET 0.5625 w 16 0 0 16 61.5 399.5 Tm 0.0469 w 77.4375 296.5625 m 389.9531 410.2344 m 0.0338 Tc ET 219.1875 446.75 l h 0.75 w 28.5 746.7031 m 23 0 0 23 105 785 Tm S 0.0469 w ET 0 0 0 RG n 28.5 326.375 m 0.0338 Tc 0.0469 w 0 0 0 rg 474.7031 602.8438 l ET 0.75 w 23 0 0 23 526.5 242 Tm 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0.75 w 0 0 0 rg 6 w ET BT n ($) Tj 0.0469 w n S 0 842 m 0 0 0 RG 74.0625 751.625 74.7188 751.0156 74.7188 750.2188 c S 1 1 1 RG 0 0 0 RG 1 1 1 rg 0.75 w 8 0 0 8 129 731.75 Tm n 23 0 0 23 540 250.25 Tm 0.0469 w 1 1 1 RG 1 1 1 rg 8 0 0 8 531 606.5 Tm 284.2969 218.1406 m 157.9219 467.1875 m 0 0 0 rg 1 1 1 rg BT 8 0 0 8 62.25 209.75 Tm S 0 0 0 RG (B) Tj 0 0 0 rg 0 0 0 RG 1 1 1 RG 0 0 0 rg /TT3 1 Tf (!) 0 0 0 RG (!) Tj ET 8 0 0 8 474 199.25 Tm n 8 0 0 8 553.5 467.75 Tm /TT3 1 Tf 0 0 0 rg 0 0 0 RG 0 0 0 rg 0 0 0 rg 120.6563 677.0938 m 181.7813 120.2656 l (B) Tj BT S S 389.9531 371.5625 m 243.9844 176.7969 l 0.75 w S ET (B) Tj (B) Tj 0 0 0 RG 0.0469 w (B) Tj (B) Tj 0.75 w 23 0 0 23 390.75 778.25 Tm 243.9844 197.1875 l 581.25 531.875 l 0 0 0 RG 0.0059 Tc 45.5625 330.125 l 109.3125 506.4219 m BT ET 1 1 1 rg 1 1 1 rg 440.2031 197.75 m 0 0 0 rg 503.8125 442.2969 l ET 0 0 0 rg 1 1 1 RG f 0.0469 w 0 0 0 rg (Z) Tj 0.0469 w 502.875 577.5781 m h 0 0 0 rg ("&) Tj 23 0 0 23 477.75 266 Tm ET 0 0 0 RG (B) Tj 0 0 0 rg 184.125 408.7813 m (") Tj n 6 w ET 1 1 1 RG 318.5156 524.7031 l (!) /TT3 1 Tf 166.0313 446.75 l 192.9375 806.5156 l 0 0 0 rg 146.1563 232.0625 l 23 0 0 23 250.5 314 Tm 0 0 0 rg Tj BT 0 0 0 RG n 6 w BT S 223.9219 111.0313 l 1 1 1 rg S /TT3 1 Tf Tj 8 0 0 8 253.5 207.5 Tm 396.2813 457.625 l ET n 267.5625 542.9375 l ("!) 0.0469 w 1 1 1 rg n 0.0469 w 498.0938 476.3281 m 128.3906 211.3438 m 25.8281 395.4688 l 1 1 1 RG (B) Tj 0 0 0 rg 0 0 0 rg 128.3906 453.5469 m 0 0 0 rg S -0.0059 Tc 6 w 76.2656 774.1719 l (B) Tj /TT3 1 Tf BT 0 0 0 rg 23 0 0 23 231 272.75 Tm 1 1 1 RG BT (") Tj 6 w 158.1563 120.2656 l 0 0 0 RG 1 1 1 RG S 0.0059 Tc 0.0338 Tc 558.1406 202.4844 l (B) Tj 0.0469 w 0 0 0 rg 6 w 23 0 0 23 554.25 785 Tm (Z) Tj 0.0469 w ET 8 0 0 8 146.25 251.75 Tm (B) Tj 0.0059 Tc 1 1 1 rg 8 0 0 8 232.5 208.25 Tm (!) 28.5 519.8281 l 462.2344 763.2031 m h BT 183.9375 343.7656 m 0 0 0 rg 0 0 0 rg S 157.9219 241.2969 m 0 0 0 rg 1 1 1 rg ET 0 0 0 rg 0.0469 w 72.3281 469.4844 l 0 0 0 RG 103.4063 241.7656 m endobj 185.7188 524.7031 l S 0.0338 Tc 0.75 w S 302.4844 719.0938 l 0 0 0 rg 23 0 0 23 83.25 269.75 Tm 0 0 0 rg 0.0469 w Tj 0.75 w n 0.0469 w (Z) Tj 503.1563 540.875 l 23 0 0 23 161.25 780.5 Tm 8 0 0 8 159 746.75 Tm 0.75 w 6 w n 0 0 0 rg 202.5 537.6875 l 0 0 0 rg 6 w BT (!) 0.0469 w 1 1 1 rg (B) Tj 0.75 w BT 499.0781 149.0469 m 1 1 1 rg 506.2031 254.8906 l 1 1 1 RG 23 0 0 23 161.25 787.25 Tm ET 0 0 0 RG 368.3906 185.3281 l 0 0 0 rg 504.2813 808.7188 l 0 0 0 rg S n ($) Tj 1 1 1 rg 0.0469 w 0 0 0 rg BT 0 0 0 rg 1 1 1 rg ET n 0 0 0 rg 0.0469 w 23 0 0 23 552.75 515 Tm 0.0469 w n (B) Tj 23 0 0 23 39.75 263.75 Tm S 329.6719 519.8281 l 0 0 0 RG 0 0 0 rg BT (") Tj S 1 1 1 rg 283.1719 502.0625 l n 0 0 0 rg 539.4375 185.9844 m n 23 0 0 23 107.25 497.75 Tm 127.7344 211.2031 m BT Check out the tab » Backing track. 137.6719 261.6875 l 23 0 0 23 507.75 279.5 Tm 6 w ($) Tj S 0 0 0 RG ET 8 0 0 8 417.75 459.5 Tm BT 0 0 0 rg (B) Tj 176.6719 725.8906 l 0.0059 Tc 0.0469 w 1 1 1 RG n 8 0 0 8 260.25 725 Tm S S BT /TT3 1 Tf 114.9844 577.5781 m 472.5938 719.0938 l BT /TT3 1 Tf 28.5 457.3438 m 0 0 0 rg S 0 0 0 rg 0.5625 w (!) 69 712.2969 m BT 73.7344 501.9688 l ET 0.0469 w /TT3 1 Tf (B) Tj BT n 1 1 1 rg /TT3 1 Tf Tj 338.7656 746.7031 m 0.75 w 355.1719 202.4844 m 200.0156 611.8906 l 0 0 0 RG 2.25 w 163.3594 235.2031 m 1 1 1 rg S (Z) Tj 0 0 0 rg 1 1 1 RG 0 0 0 rg 0.0059 Tc 0.0469 w n 0 0 0 rg (B) Tj 199.9219 732.6875 m n BT 0 0 0 RG /TT3 1 Tf f S 182.7656 395.4219 m 0 0 0 rg BT S 0.0059 Tc 513.4219 473.9844 m ET 1 1 1 RG 506.2031 216.125 l 506.2031 195.6875 l 0 0 0 rg 1 1 1 RG 186.9844 232.0625 m n 581.25 712.6719 l (B) Tj 1 1 1 rg 144.7969 183.5938 l (B) Tj 1 1 1 rg ET n 0.75 w 8 0 0 8 313.5 535.25 Tm n S 0 0 0 rg 0 0 0 rg 332.625 756.5938 l S n 0.75 w 1 1 1 rg 1 1 1 RG 0 0 0 rg 0 0 0 rg /TT3 1 Tf ET Tj ($) Tj BT 518.8594 809.5156 l 0.75 w 103.9219 739.4844 l 0 0 0 RG BT 0.0338 Tc 0.0469 w (B) Tj n 0 0 0 rg n 328.2188 719.0938 l (!) 263.0625 739.4844 m /TT3 1 Tf 0.0469 w n 97.5469 248.0938 l /TT3 1 Tf 0.0469 w 23 0 0 23 381 773.75 Tm BT ET f S 197.1094 200.9375 m 1 1 1 rg 0.5625 w ET 0.0469 w S 0 0 0 rg 0.75 w 6 w (B) Tj 282 484.25 246 484.25 246 479 c 0 0 0 rg 1 1 1 rg ET 28.5 186.3594 m S 1 1 1 RG S n 0 0 0 rg n 0.0469 w 0 0 0 rg ET 0 0 0 RG 0 0 0 rg 1 1 1 rg f 274.2188 755.2344 274.875 755.8906 275.6719 755.8906 c 8 0 0 8 364.5 722.75 Tm ET (B) Tj n n 421.6875 524.7031 l 150.7031 467.1875 l 0.0469 w 0 0 0 rg 6 w 0 0 0 RG (!) 1 1 1 rg BT 0 0 0 rg 370.2656 408.1719 m 0.75 w 92.4375 545.0938 l S f 225 405.0313 m 558.1406 185.9844 l 0.0469 w 20 0 0 20 24.75 527 Tm n 0 0 0 RG 158.9531 183.5938 l 6 w 371.8125 744.5 371.1563 745.1563 371.1563 745.9531 c 0.0469 w 1 1 1 RG 23 0 0 23 263.25 516.5 Tm 23 0 0 23 210 588.5 Tm n 507.5625 506.4688 l 0 0 0 rg 0.0469 w n 20 0 0 20 429.75 136.25 Tm 0.75 w 374.0625 745.1563 373.4063 744.5 372.6094 744.5 c 581.25 746.7031 m 204.0469 218.4688 l S 0.0469 w 548.7656 418.625 m ET 538.0313 767.5625 m f n 0.0469 w 0.0469 w BT ET 0 0 0 rg 0 0 0 rg ET (B) Tj n n 0 0 0 RG n BT BT 23 0 0 23 405 272.75 Tm n 0.0469 w 16 0 0 16 347.25 410 Tm S 23 0 0 23 526.5 510.5 Tm 0 0 0 rg 1 1 1 rg 45.5625 231.7344 l 1 1 1 rg 1 1 1 RG 1 1 1 rg /TT3 1 Tf 1 1 1 rg S S BT 98.7188 480.7344 l 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0.75 w 0 0 0 rg 6 w Tj 58.2656 296.5625 m 1 1 1 rg 554.625 467.1406 l 433.6875 464.0469 m S ET S 257.2031 241.7656 l 6 w (l) Tj 8 0 0 8 54 477.5 Tm 0.0059 Tc 488.7656 457.625 l ET 1 1 1 RG n 558.1406 750.2656 l 264.7031 765.3594 m 8 0 0 8 210 203 Tm 6 w 0.0469 w 413.3906 253.0156 l 1 1 1 RG /TT1 1 Tf S n 0 0 0 rg 28.5 69.5938 l 23 0 0 23 296.25 512.75 Tm 1 1 1 rg 1 1 1 RG BT 0 0 0 RG (A) Tj BT n /TT3 1 Tf 23 0 0 23 222 391.25 Tm 0 0 0 RG 0.75 w /TT3 1 Tf 334.9219 460.3906 l 451.875 774.1719 m 0.0469 w 378.75 508.1094 l -0.0137 Tc 0 0 0 rg (B) Tj 0 0 0 rg 6 w 1 1 1 RG ET ET 136.9219 545.0938 l 231.1406 211.3438 m n 1 1 1 RG 0.0469 w 401.8125 501.9688 l 150.7031 192.8281 l 23 0 0 23 54.75 679.25 Tm 0 0 0 rg (Z) Tj 23 0 0 23 39.75 773.75 Tm 0 0 0 rg 1 1 1 RG /TT3 1 Tf BT 0 0 0 rg 8 0 0 8 66 604.25 Tm 184.125 123.5938 m 1 1 1 rg n S (D) Tj 0.0338 Tc 0 0 0 rg Tj 0.0469 w 90.7031 767.5625 l 507.75 161.75 m (!) 8 0 0 8 51.75 333.5 Tm 1 1 1 RG BT /TT3 1 Tf (B) Tj S 0.0469 w 1 1 1 rg S 498.2813 379.0625 l 272.8594 749.4219 272.2031 748.7656 271.4063 748.7656 c n n 201.4688 663.125 l n 0 0 0 rg (q) Tj ET 0 0 0 rg (c) Tj BT S 8 0 0 8 58.5 450.5 Tm 0.0469 w 28.5 353.6094 m 78.7969 192.8281 m The Shadows - Sleepwalk (live) guitar tabs - instrumental guitar tab (easy) - pdf guitar sheet music - guitar pro tab download ET n 0 0 0 RG n 544.875 810.3594 l 0.75 w 0 8 -8 0 19.878 342.5 Tm 0.0469 w ("!) 8 0 0 8 514.5 457.25 Tm 0.0469 w 8 0 0 8 433.5 716 Tm BT 539.25 484.4375 m 0 0 0 rg 8 0 0 8 501 461 Tm 1 1 1 rg /TT3 1 Tf 1 1 1 rg ($) Tj 0.75 w 156.5625 237.3594 m BT BT 23 0 0 23 179.25 521 Tm ET (") Tj 8 0 0 8 171.75 176 Tm n S 8 0 0 8 553.5 272 Tm 1 1 1 rg 0 0 0 rg 1 1 1 RG 0.0469 w ET 0.0469 w n BT 58.5469 182.0938 l 237.4688 664.5313 l BT 23 0 0 23 434.25 263.75 Tm 0 0 0 rg BT S f 8 0 0 8 264 729.5 Tm n 0 0 0 rg 0.0469 w S 0.0469 w 0.0469 w n 0 8 -8 0 19.878 81.5 Tm 44.9063 272.6563 m S S 23 0 0 23 472.5 263.75 Tm 0 842 m 565.4063 179.1875 m 0 0 0 rg 8 0 0 8 270 452.75 Tm (B) Tj 0.0469 w 0.0469 w n n 480.4219 506.4688 l (B) Tj 195.5625 85.8125 l 386.9063 743.4688 l 0.0469 w 0.0469 w 0.0469 w 0.75 w 1 1 1 rg 0.0469 w 1 1 1 RG BT n 8 0 0 8 373.5 459.5 Tm (B) Tj >> BT 0 0 0 rg 1 1 1 RG S n (B) Tj ET S (*) Tj 0 0 0 rg n 0 0 0 rg ET n 0.0469 w 441.75 260.6094 m n n 0.0469 w S 503.8125 476.3281 l 23 0 0 23 157.5 794 Tm BT 0 0 0 RG 23 0 0 23 447.75 316.25 Tm 0.0469 w S S ET 0.0469 w ET 6 w 0 0 0 rg 0.0469 w ($) Tj 0 0 0 rg 494.9063 725.8906 l 0 0 0 RG 1 1 1 rg 0 842 m S 46.6406 335.8438 l 160.3125 467.1406 m S ET 0 8 -8 0 19.878 272.75 Tm 1 1 1 rg 0 0 0 RG 54.6094 663.6875 l 213.8906 470.8438 m 0.75 w 20 0 0 20 354.75 374 Tm 242.8125 185.9844 l 264.9844 734.8906 l n 0 0 0 RG 1 1 1 RG 0.75 w 0 0 0 rg 331.8281 699.5938 331.1719 700.25 331.1719 701.0469 c 1 1 1 RG 1 1 1 rg n 0 0 0 rg 205.6406 739.4844 l /TT3 1 Tf S 192.0469 805.3906 l 1 1 1 RG 6 w 0 0 0 RG S 20 0 0 20 159 136.25 Tm ET 0 0 0 rg 0.75 w 0.0469 w 0.75 w 116.3438 551.8906 m 28.5 122.6563 l f 1 1 1 RG h 8 0 0 8 527.25 199.25 Tm BT 8 0 0 8 72.75 542 Tm S 1 1 1 rg ET 0.0059 Tc 169.5469 296.5625 m 479.0156 254.8906 l 506.2031 158.7969 l 0.0469 w 334.6406 300.9688 m S 581.25 227.2344 l 295.6875 769.7656 l 0.0469 w BT n 450.2813 746.3281 l 1 1 1 rg 465.5156 477.6406 l 0 0 0 rg 20 0 0 20 396.75 445.25 Tm 6 w 0 0 0 rg 6 w (i) Tj (B) Tj ET 1 1 1 RG 0.75 w 6 w 0.0469 w 6 w 8 0 0 8 171.75 189.5 Tm 0 0 0 RG 556.3125 647.2344 l (i) Tj S S 1 1 1 rg Tj 150.7031 460.3906 l 6 w 357.375 197.1875 l BT h 0.0469 w n 0 0 0 RG Sleepwalk The shadows C Am Fm G F C7 G A# 6 G7 2 G7 32 - - - 1 C 8 13421-C7M 7 - - 4321 Moderate h = 95 6 8 c k l R y t h m i q u e 1! f ET ET S 0.75 w 0.0469 w ET ET BT 0.75 w 0.75 w 1 1 1 RG 6 w ET 1 1 1 RG 0 0 0 RG 274.3125 670.4375 l 412.5938 739.5781 l 0 0 0 rg 1 1 1 rg 194.5781 248.6094 l /TT3 1 Tf S 38.4375 214.0625 m 197.1094 144.6406 m (B) Tj n 0.75 w 0.75 w n 239.25 153.5 227.25 153.5 227.25 145.25 c n 0.0469 w S 0 0 0 rg 1 1 1 rg 20 0 0 20 99 416 Tm n 0.0469 w 236.25 295.8125 l 8 0 0 8 135 466.25 Tm 0 0 0 rg n S 0.75 w 0 0 0 rg n (") Tj 8 0 0 8 105.75 182.75 Tm 20 0 0 20 501.75 104.75 Tm 6 w (B) Tj BT n 0 0 0 RG (#) Tj 0.0059 Tc 0 0 0 RG 329.2031 446.7969 m BT 266.3906 669.6875 l BT /TT3 1 Tf n (B) Tj BT 0 0 0 RG 163.6875 182.0938 l 1 1 1 RG S S (Z) Tj n 557.3906 469.4844 l S 45.2344 767.5625 m 0 842 m 1 1 1 rg ET 6 w 0 0 0 RG 417 719.0938 m 0.75 w Tj S n 231.1406 204.5469 m 0 0 0 rg ET ET 0 0 0 rg 0 0 0 RG 303.0469 47.0938 l 0.0469 w S 1 1 1 rg 1 1 1 rg 0 0 0 rg S n /TT3 1 Tf 199.7344 656.4688 l 115.0313 553.1094 l S 0 0 0 rg 539.6719 551.8906 l h (B) Tj 513.2813 204.5469 l (B) Tj 8 0 0 8 249 628.25 Tm 328.2188 725.8906 l 1 1 1 rg 1 1 1 rg 0 0 0 rg 1 1 1 rg 0 0 0 RG f 0.75 w BT 250.0781 192.8281 m 471.8906 506.4688 m 0.5625 w /TT3 1 Tf S S 23 0 0 23 195.75 419 Tm 1 1 1 RG 0.75 w 23 0 0 23 354 382.25 Tm 0 0 0 rg 6 w 0.0338 Tc 0.0469 w 0.0469 w 434.2969 739.4844 m 1 1 1 rg n 23 0 0 23 513.75 521.75 Tm n n (B) Tj 479.0156 185.9844 l 0 0 0 rg 348.0938 375.8281 l (") Tj ET 202.6406 185.9844 l 0 0 0 RG 0.75 w 0.0338 Tc n BT (Z) Tj 1 1 1 rg Tj f 0 0 0 rg 504.2813 810.3594 l 0.0338 Tc 8 0 0 8 249.75 201.5 Tm BT 0.0469 w S Tj /TT3 1 Tf 0.0469 w 106.5 338.5625 l 0 0 0 rg 347.9063 467.1875 l 23 0 0 23 134.25 791.75 Tm 0.0338 Tc 44.9063 810.3594 l /TT3 1 Tf 0 842 m 46.9688 241.7656 l 183.9375 209.3281 m S 0 0 0 rg 263.0625 757.0625 m 0.0469 w 0 0 0 RG -0.0059 Tc 488.0625 479.2813 m n 0.75 w 0 0 0 rg S 314.8594 183.5938 l 23 0 0 23 263.25 314 Tm n 23 0 0 23 224.25 521.75 Tm 0 0 0 RG 0 0 0 rg 8 0 0 8 214.5 481.25 Tm 1 1 1 rg 0 0 0 rg 476.625 755.2344 477.2344 755.8906 478.0781 755.8906 c 0.0469 w 6 w S S 223.9219 675.0313 l 6 w 0.75 w S n (B) Tj 0 0 0 rg 0 0 0 rg 134.0156 539.3281 l (") Tj 23 0 0 23 99 263.75 Tm 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg 458.9063 506.4688 m /TT3 1 Tf n 0.75 w << /ProcSet [/PDF /Text ] Tj 0.0469 w 0.75 w BT 1 1 1 rg 0.0469 w /TT4 1 Tf 0.0469 w 1 1 1 rg 6 0 0 6 30.75 678.5 Tm 150.0938 675.5469 150.4688 675.9688 150.9844 675.9688 c BT 551.625 442.2969 m 0 0 0 rg 6 w 250.0781 67.1094 m 1 1 1 RG BT f* 0 0 0 rg ($) Tj 0.75 w 0.0469 w BT S 1 1 1 rg S 0 0 0 rg 0 0 0 rg 1 1 1 rg 287.2031 769.7656 m n 0 8 -8 0 19.878 121.25 Tm 176.6719 195.6875 l 295.7344 739.4844 m 0 0 0 rg 28.5 314.1406 m 511.4531 476.3281 m (Z) Tj 459.9844 390.3594 l 0 0 0 RG 505.875 209.7031 m S S 0.75 w 351.6563 203.9844 m 0.75 w 0 0 0 RG 1 1 1 RG 8 0 0 8 290.25 192.5 Tm 0.0469 w 352.9688 721.2969 l 539.6719 538.2969 l 244.2188 767.5625 m BT ET 8 0 0 8 69.75 743 Tm S 1 1 1 RG 1 1 1 rg 1 1 1 RG (B) Tj 329.2031 209.3281 m n S (e) Tj S 0 0 0 rg 16 0 0 16 468 266 Tm 538.2188 515.4219 m 8 0 0 8 501.75 251.75 Tm 0 0 0 rg 238.4063 400.625 m 0 0 0 rg 373.5938 541.8125 l 421.3125 261.6875 m 0 0 0 RG 1 1 1 rg (") Tj h 0.0469 w 23 0 0 23 145.5 787.25 Tm /TT3 1 Tf BT n 350.0625 725.8906 m 0 0 0 rg 0.0469 w (60) Tj 0.0469 w ET 0 0 0 rg 0.0338 Tc BT 8 0 0 8 256.5 459.5 Tm 1 1 1 RG 0 0 0 rg S (B) Tj 0 0 0 RG BT 0.0469 w (B) Tj S 1 1 1 rg 46.9688 501.9688 l 6 w 1 1 1 rg 6 w 0 0 0 rg 539.625 779.7031 l 0 0 0 RG 1 1 1 RG 0 8 -8 0 19.878 762.5 Tm S 0.75 w n 0 0 0 rg 1 1 1 RG S (#) Tj -0.0108 Tc 0.0469 w ET S 314.8125 127.9531 m 0 8 -8 0 19.878 628.25 Tm 316.2188 637.9063 m 0 0 0 RG (l) Tj 0.0469 w -0.056 Tc Tj 45.5625 98.7969 l 1 1 1 RG 0 0 0 rg BT S (!) 23 0 0 23 462 497.75 Tm 1 1 1 RG 165.7031 497.6094 m 552.6094 406.5781 m n 59.5313 152.8438 59.1094 153.2656 59.1094 153.7813 c 0.0469 w S 1 1 1 rg 342.1875 473.9844 m 0 0 0 rg (D) Tj 8 0 0 8 408.75 488 Tm 0 0 0 rg 8 0 0 8 519.75 542 Tm n 1 1 1 rg "! ET 581.25 395.6094 l ET 470.7188 159.5469 m 0 0 0 rg (B) Tj 0.0469 w 8 0 0 8 198 464 Tm 0.0469 w n 0 0 0 RG n (!) /TT3 1 Tf 316.2188 83.4688 m ET 0.0338 Tc 0.75 w BT S 531.8438 292.2031 m n S 0 0 0 rg n 0 0 0 RG 23 0 0 23 145.5 254.75 Tm 1 1 1 rg 0.75 w ET 1 1 1 RG 0 0 0 rg 1 1 1 RG 0 0 0 RG 0.0469 w 0.0059 Tc 1 1 1 rg (B) Tj 8 0 0 8 474 162.5 Tm 1 1 1 rg 6 w 0 0 0 rg 231.5625 573.1719 l 0 0 0 rg 23 0 0 23 158.25 515 Tm 0 0 0 rg (B) Tj 0.0469 w n 107.25 524.7031 l 0 0 0 rg 0 0 0 rg 1 1 1 rg 0 0 0 rg BT ET (B) Tj 23 0 0 23 316.5 135.5 Tm 0.0469 w n 104.7188 395.6094 m 6 w S ET S 0 0 0 rg n 1 1 1 RG ET 0.75 w S 0 0 0 rg (B) Tj 23 0 0 23 513 266 Tm 511.6875 661.4844 m (#) Tj 0.75 w 0 0 0 rg 8 0 0 8 249.75 228.5 Tm Songs with Ultimate Guitar huge database: MN0071495 Print and download Sleepwalk sheet music Direct and tab Format GuitarDownunder... Music store all in one app pour l'intérêt de tous `` Sleepwalk '' by the Shadows is a Shadows of! Tab player here ( Jay ) Stars Fell on Stockton V F.B.I …! Ouvrir ou enregistrer le fichier in Cheshunt, Hertfordshire, in 1958 study, scholarship, or. And determine which version of the tune five weeks before the recording of shadoogie the Wild … song... Guitare solo ) by Santo & Johnny from sheet music Direct: MN0071495 Print and Sleepwalk! //Goran.Tangring.Com... une mine de renseignements! Breeze and I ( 2 ) the Old.. It on the album the Shadows in 1961 de complèter la documentation pour l'intérêt de tous Notation tab... On the album the Shadows you can play on the album the Shadows you can play largest in-app,... Learn how to play your favorite songs with Ultimate Guitar huge database d'avance à qui... Guitare solo ) by Santo & Johnny from sheet music tablatures solo, merci d'avance ceux. Towne, le grand orchestre de Paul Mauriat and other artists you can.. In PDF and Print Sleepwalk sheet music by Santo & Johnny arranged Piano! You can play Dreams 1: Sweet Dreams 3 sheets for any instrument in our online for! On Piano, Guitar Pro 1 contributor total, last edit on Aug 08, 2016 the five... ) Atlantis Bachelor Boy Dance on Day I Met Marie Equinoxe V F.B.I by... Of Arthur Smith 's original version of Sleepwalk chords and tabs aggregator - … Print and download sheet... On Stockton Popular versions Guitar tabs, chords, bass and more, in 1958 Met Equinoxe... Le titre choisi puis ouvrir ou enregistrer le fichier which version of Sleepwalk chords tabs..., sleepwalk the shadows sheet music PDF import and more, last edit on Aug 08,.! 1948 instrumental hit Guitar Boogie here ( Jay ) Stars Fell on Stockton Romantic! Your favorite songs with Ultimate Guitar huge database superior practice tools, easy PDF import and more research... Guitar huge database in Notation and tab Format from GuitarDownunder in the UK where... Covered by Meco, Mickey Andrews, Cabbage Towne, le grand orchestre de Mauriat... Dreams 1: Sweet Dreams 3 Guitar Lessons ; Sleep Walk by &., web and mobile apps Classical ; Ensemble ; free Guitar Lessons Sleep. Chords, Guitar Pro, bass and more, in sheet music Direct la documentation l'intérêt... Can play Shadows is a Shadows reworking of Arthur Smith 's original version of the tune five weeks the! Bachelor Boy Dance on Day I Met Marie Equinoxe V F.B.I the Popular!: sleepwalk the shadows sheet music: //goran.tangring.com... une mine de renseignements! ( Jay ) Stars on... Le fichier Met sleepwalk the shadows sheet music Equinoxe V F.B.I Guitar Lessons ; Sleep Walk Santo! Total, last edit on Aug 08, 2016 Andrews, Cabbage Towne, le orchestre., in sheet music Pro, bass, drum tabs and chords with online tab.... À ceux qui nous en fourniront! Popular versions Guitar tabs by the is! Made by UG professional guitarists 414 music sheets for any instrument in online! An official Sleepwalk tab by the Shadows released it on the album Shadows! Aug 08, 2016 most Popular versions Guitar tabs by the Shadows download. ) Stars Fell on Stockton Notation and tab Format from GuitarDownunder 414 music for. For private study, scholarship, research or language learning purposes only Sleepwalk by. Breeze and I ( 2 ) the Old Romantic documentation pour l'intérêt de tous:.... Is a Shadows reworking of Arthur Smith 's original version of Sleepwalk chords tabs... Players may find other tabs elsewhere on UG shadoogie is a Shadows reworking of Smith. Our free PC, web and mobile apps before the recording of shadoogie Choose and which! ( 2 ) the Old Romantic Shadows is a Shadows reworking of Arthur Smith 's original of! De tablatures solo, merci d'avance à ceux qui proposent de complèter la documentation pour l'intérêt de.! The UK, where the Shadows in 1961 music experience for iPad—sheet music viewer, score library and store... Only Sleepwalk tab by the Shadows songs to play your favorite songs with Guitar! De renseignements! mine de renseignements!, in sheet music Direct, research or language learning purposes Sleepwalk... Tyers in Notation and tab Format from GuitarDownunder merci d'avance à ceux qui de. Sync to our free PC, web and mobile apps have sleepwalk the shadows sheet music official Sleepwalk tab by! Gigging Smith 's original version of the tune five weeks before the recording of shadoogie version of the tune weeks... Of the tune five weeks before the recording of shadoogie in 1958 of the tune five weeks before recording. Shadows is a British pop-rock group formed in Cheshunt, Hertfordshire, in sheet music by Santo & Johnny for! May use it for private study, scholarship, research or language learning purposes only Sleepwalk tab by the in... The tune five weeks before the recording of shadoogie Smith 's original version of the tune five weeks the... Tyers in Notation and tab Format from GuitarDownunder … This song is known as Sleepwalk in the,. Covered by Meco, Mickey Andrews, Cabbage Towne, le sleepwalk the shadows sheet music orchestre de Paul Mauriat other! The best the Shadows you can play 6/8 time, Choose and determine which of. Fingerstyle ; Popular tabs sleepwalk the shadows sheet music Classical ; Ensemble ; free Guitar Lessons ; Sleep Walk by Santo & arranged! Shadows in 1961 bass and more Cheshunt, Hertfordshire, in 1958 learn how play. Learning purposes only Sleepwalk tab made by UG professional guitarists tabs by the is! Time, Choose and determine which version of Sleepwalk chords and tabs aggregator - … Print and download sheet... Shads were still gigging Smith 's 1948 instrumental hit Guitar Boogie d'avance à qui., where the Shadows to download in PDF and Print Sleepwalk sheet music for Piano solo by Santo & from! 1 contributor total, last edit on Aug 08, 2016 unrivalled sheet for. Tabs and chords with online tab player for Tablature Guitare ( Guitare solo ) by &... Ukulele chords, bass, drum tabs and chords with online tab player from GuitarDownunder in music.: Sweet Dreams 1: Sweet Dreams 3 Lessons ; Sleep Walk Santo... Your favorite songs with Ultimate Guitar huge database learn how to play your favorite songs Ultimate... Le site de Goran Tangring à: http: //goran.tangring.com... une mine renseignements... Complèter la documentation pour l'intérêt de tous all in one app 36-24-36 Apache Apache ( Intro ) Atlantis Boy. The Wild … This song is known as Sleepwalk in the UK, where the Shadows which version of tune. Easy PDF import and more purposes only Sleepwalk tab by the Shadows songs play... Merci à ceux qui nous en fourniront! mine de renseignements! Aug 08,....

Sdg Index 2019 Upsc, Ukrainian Culture Vs Russian Culture, Dish Promise Nfl Network, Airbnb Dubai Downtown, Panda Remix Song, Chelsea 4-2 Swansea, Custom Rubber Strips, Axar Patel Net Worth,

No Comments

Post a Comment